ร่วมวางแผน และให้คำปรึกษา ด้านภาษีอากร

บริการการวางแผนภาษีเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายจึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีแต่เป็นการออกแบบรายการค้า และการวางรูปแบบการเสียภาษีซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ภาษีอากรจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีแต่จะสายไปแล้วกับการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้ท่านจ่ายภาษีน้อยที่สุดตามกฏหมายกำหนด การวางแผนด้านภาษีอากรที่ทำให้กับลูกค้าของเราจะเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาและทบทวนสถานะอย่างรอบด้านโดยการพูดคุยเราจะดูจากรายจ่ายของท่านทุกรายการเพื่อหาช่องว่างในการลดค่าใช้จ่ายให้กับท่าน ทุกอย่างที่เราทำจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบัญชี และข้อกฏหมาย เราจัดเตรียมรายละเอียดและเอกสารต่างๆให้ท่านตลอดทั้งปีเพื่อการวางแผนที่เป็นประสิทธิภาพและการดำเนินการอย่างสมบูรณ์แบบวัตถุประสงค์ในการวางแผนด้านภาษีอากรก็เพื่อลดภาระด้านภาษีอากรให้กับท่าน แต่การที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้นั้นเราจำเป็นต้องเริ่มต้นวางแผนในช่วงต้นปีและติดต่อพูดคุยกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอดปี บริการของเราไม่ได้มีแค่การเตรียมการในด้านภาษีเงินได้เท่านั้น เรายังวางแผนครอบคลุมไปถึงภาษีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เป็นผู้ช่วยในด้านภาษีอากรต่างๆ รายงานวางแผนด้านภาษีอากรต่างประเทศ และงานด้านภาษีอากรอื่นๆ

ถามเพิ่มเติม

เราจะช่วยจัดเตรียมและยื่นแบบฟอร์มต่อกรมสรรพากรให้ท่านดังนี้


การยื่นภาษีรายเดือนแบบแสดงภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ ภงด.53 ผู้ชำระภาษีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 7 วันของเดือนถัดไปที่มีการชำระเงิน
สำหรับรายได้ที่จ่ายให้กับนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศ ไทย ผู้ชำระภาษีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภงด.54 ภายใน 7 วันของเดือนถัดไป


การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยแบบ ภพ.30
ระยะเวลาที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป


การยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับผู้ประกอบการในต่างประเทศแต่ได้ใช้บริการนั้นในประเทศไทยแบบ ภพ.36
ผู้ประกอบการต้องชำระภาษีในนามของผู้ให้บริการนั้น


การยื่นภาษีประจำปี
- แบบแสดงรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี แบบ ภงด.50 ผู้ชำระภาษีต้องยื่นแสดงรายการภายใน 150 วัน นับจากวันที่ปิดรอบระยะเวลาบัญชี
- แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภงด.51 นอกเหนือจากการชำระภาษีประจำปีแล้วผู้ชำระภาษีจะต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิ จากภาษีล่วงหน้า โดยมีหน้าที่ต้องประมาณกำไรสุทธิประจำปีครึ่งหนึ่งของจำนวนภาษีทั้งปี ภาษีที่ชำระล่วงหน้าสามารถนำเป็นเครดิตสำหรับภาษีที่ต้องชำระทั้งปี เราจะช่วยในการจัดเตรียมและยื่นต่อกรมสรรพากรให้ท่าน