ดูเเล จัดการ ด้านบัญชี

บริษัทหรือนิติบุคคลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี และจัดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและถูกต้องตามกฎหมายและจัดทำบัญชีด้วยรายการที่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งจะต้องแสดงผลการดำเนินงานฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเงินตามความเป็นจริงและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ต้องปิดทุกๆ12 เดือน ยกเว้นช่วงแรกซึ่งอาจน้อยกว่าสิบสองเดือนนับจากวันที่ก่อตั้งหรือในวันที่เริ่มดำเนินการ งบการเงินประจำปีจะต้องจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบพร้อมการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ถามเพิ่มเติม


งบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบเป็นภาษาไทยจะต้องส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่ออนุมัติงบการเงินหรือภายในห้าเดือนนับจากวันที่ปิดบัญชีบริการของเราประกอบด้วย

 • 1 ) การให้บริการเริ่มต้นธุรกิจ

  - การเตรียมรูปแบบการทำบัญชีของลูกค้าและนโยบายการบริหารที่ เกี่ยวข้องและข้อกำหนดการรายงานจากลูกค้า
  - จัดทำผังบัญชีเฉพาะตามผังบัญชีมาตรฐานที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับป ระเภทธุรกิจของลูกค้า

 • 2 ) การจัดทำบัญชีและรายงานประจำเดือน

  - จัดเตรียมแบบฟอร์มเบื้องต้นให้กับบริษัทฯเช่น ใบสำคัญซื้อ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญขาย ใบสำคัญจ่ายเงินในกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่มีแบบฟอร์มดังกล่าว
  - จัดทำดูแลบัญชีแยกประเภทตามมาตรฐานการบัญชีไทย
  - จัดทำรายงานงบทดลองกำไรและขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินตาม ข้อกำหนดมาตรฐานของสำนักงานฯลฯ
  -ดำเนินการกระทบยอดและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูและรักษาเอกสารภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำ บัญชีของลูกค้า

 • 3 ) งานการบริการรายเดือนเพิ่มเพิ่ม

  -จัดการเอกสารภายในและภายนอก(ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆ)
  -การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทฯและจัดเตรียมใบกำกับภาษีขายหากจำเป็ น

 • 4 ) การจัดทำรายงานตามกฎหมายประจำปี

  - จัดทำงบการเงินประจำปีตามมาตรฐานการบัญชีของไทยพร้อมหมายเหตุแนบท้าย -จัดทำแบบสรุปรายงานการเงินประจำปี แบบ สบช.3โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง
  - จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับฐานะการลงทุนระหว่างประเทศต่อธนาคารแห่งประเทศ สบช.3/1
  - ประสานงานและติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิ้นปีและจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบ กำหนดรวมทั้งจัดการต่อข้อซักถามของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับบัญชี
  - ยื่นงบการเงินประจำปีงบการเงินสรุปประจำปีและรายงานประจำปีเกี่ยวกับฐานะการลงทุนระหว่างประเทศตลอดจนเอกสารประกอบการตรวจสอบบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


ประโยชน์ของการมีระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน

 • 1 ) เจ้าของกิจการมั่นใจได้ในความถูกตัองและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
 • 3 ) เจ้าของกิจการจะทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลาการคิดค่าบริการ
 • 4 ) ตามปริมาณของเอกสารและรายงาน
 • 5 ) ความซับซ้อนของเอกสาร หรือความยาก ง่าย ของเอกสารและรายงาน
 • 6 ) ความละเอียดของงบการเงินและรายงานทางการเงินที่ต้องการ