ใบเสนอและประเมินราคา

ชื่อกิจการ

(required)

ที่ตั้งของกิจการ

ชนชาติดเจ้าของกิจการ

การส่งเสริมการลงทุน(BOI)


ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

จำนวนพนักงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ


ประเภทของสินค้า

1)
2)


ลักษณะการประกอบธุรกิจ


สัญญาขายหรือบริการกับลูกค้า


การรับชำระเงินจากลูกค้า


บัญชีเงินฝากธนาคารในชื่อกิจการ


จำนวนลูกค้าของกิจการทั้งหมด


จำนวนเจ้าหนี้ของกิจการทั้งหมด


กิจการมีสัญญาเช่าซื้อข้อมูลเอกสารต่อเดือน

รายการ/เดือน

แฟ้ม/เดือน

ใบกำกับภาษีขาย
ใบกำกับภาษีการซื้อ
เอกสารด้านรับเงิน
เอกสารด้านจ่ายเงิน
เอกสารอื่นๆขาย


ต้นทุนการขาย/บริการ


สินทรัพย์รวม


หนี้สินรวม


ทุนจดทะเบียน


โปรแกรมบัญชีที่ใช้และระยะเวลา


จำนวนของผู้ทำบัญชี

ลักษณะงานที่ต้องการให้บริการ

งบการเงินต้องการแสดงในภาษาเบอร์ติดต่อ

(จำเป็น)

อีเมลล์

(จำเป็น)