แนะแนว จัดทำ และตรวจสอบด้านบัญชี

เราสามารถดูแลบัญชีเงินเดือนพนักงานของท่านและยังสามารถดูแลด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนอีกด้วย เราจะเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้เราจะเป็นผู้ยื่นแบบประกันสังคมให้กับท่านอีกด้วย เราใช้โปรแกรมบัญชีเงินเดือนที่ถูกออกแบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับให้ธุรกิจของท่านโดยไม่ต้องกังวลกับบัญชีเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือนพนักงานอีกต่อไป กฏหมายได้กำหนดไว้ว่าผู้ว่าจ้างที่มีพนักงานมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปจะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเบี้ยให้กับลูกจ้างเพื่อเป็นการชดเชยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นงินชดเชยทางการแพทย์ เงินชดเชยระหว่างที่หยุดงาน เงินชดเชยระหว่างการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และเงินชดเชยค่าทำศพเป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ในการจ่ายค่าชดเชยที่เป็นความเสี่ยงในอัตราที่ 0.2-2.0 % ภายใต้กฏหมายลูกจ้างจะได้รับความคุมครองในกรณีดังนี้ เจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ, พิการทางกาย, การตายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน, คลอดบุตร, ชราภาพ, ค่าเลี้ยงดูบุตร, ค่าทดแทนการว่างงาน

ถามเพิ่มเติม

บริการของเราประกอบด้วย


1.การตั้งค่าเริ่มต้น

-การจัดเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดข้อมูลเงินเดือนและกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน
-การสร้างฐานข้อมูลในระบบเงินเดือน การรวบรวมข้อมูลในระบบเงินเดือนและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละคน


2.การประมวลผลและการรายงานค่าจ้างและการคำนวณรายเดือน

-การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย กองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-การยื่นเงินสมทบประกันสังคมและเงินสมทบอื่นๆ
-การจัดทำแบบแสดงรายการภาษี หัก ณ ที่จ่าย แบบ ภ.ง.ด.1และยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ที่จ่ายพร้อมกับการชำระภาษีต่อกรมสรรพากร
-การจัดทำรายงานการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม(แบบ สปส.1-10)และการส่งรายงานพร้อมเงินสมทบทั้งในส่วนของลูกค้าและส่วนของพนักงานต่อสำนักงานประกันสังคม


3.พนักงานจ้างใหม่/ออก

-การเข้าและ/หรือ ถอดถอนพนักงานในระบบ
-การจัดทำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (แบบ สปส.1-03และ/หรือ 1-03/1)สำหรับพนักงานจ้างใหม่หรือพนักงานลาออกและส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนไปยังสำนักงานประกันสังคม


4. การประมวลผลเงินเดือนประจำปี การยื่นแบบภาษี หัก ณที่จ่ายประจำปีและเงินกองทุนประกันสังคม

-การจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปี (แบบ ภงด.1 ก)พร้อมสรุปเงินเดือนประจำปีและภาษีหัก ณที่จ่ายของพนักงานทุกคนและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณที่จ่ายให้กรมสรรพากร
-การจัดทำภาษีเงินได้ แบบ ภงด.90 ภงด.91 และ ภงด.94 สำหรับพนักงานทุกคน
-การจัดทำรายงานการจ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี(แบบ กท.20 ก., แบบกท.26 ก และส่งแบบรายงานเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม