บัญชีเงินเดือน และประกันสังคม

เราสามารถดูแลบัญชีเงินเดือนพนักงานของท่านและยังสามารถดูแลด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนอีกด้วย เราจะเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้เราจะเป็นผู้ยื่นแบบประกันสังคมให้กับท่านอีกด้วย เราใช้โปรแกรมบัญชีเงินเดือนที่ถูกออกแบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความสดวกสบายให้กับให้ธุรกิจของท่านโดยไม่ต้องกังวลกับบัญชีเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือนพนักงานอีกต่อไป?กฏหมายได้กำหนดไว้ว่าผู้ว่าจ้างที่มีพนักงานมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปจะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเบี้ยให้กับลูกจ้างเพื่อเป็นการชดเชยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นงินชดเชยทางการแพทย์ เงินชดเชยระหว่างที่หยุดงาน ?เงินชดเชยระหว่างการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และเงินชดเชยค่าทำศพเป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ในการจ่ายค่าชดเชยที่เป็นความเสี่ยงในอัตตราที่ 0.2 ? 2.0 เปอร์เซนต์

ภายใต้กฏหมายลูกจ้างจะได้รับความคุมครองในกรณีดังนี้

 1. เจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ
 2. พิการทางกาย
 3. การตายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 4. คลอดบุตร
 5. ชราภาพ
 6. ค่าเลี้ยงดูบุตร
 7. ค่าทดแทนการว่างงาน

รายละเอียดบริการบัญชีเงินเดือนของเรามีดังนี้

 • คำนวนและยื่นภาษีหักณที่จ่าย และ เบี้ยประกันสังคม
 • เตรียมเอกสารและแบบฟอร์มภาษีและประกันสังคมต่างๆพร้อมทั้งยื่นแบบ
 • จัดทำใบรับรองเงินเดือนและยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ของพนักงาน
 • จ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้าง ( ติดต่อและประสานกับธนาคาร)
 • ให้คำปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร อกกแบบระบบบัญชีเงินเดือน โครงสร้างสวัสดิการ การพักงานและกฏหมายแรงงาน
 • บริการด้านทรัพยากรบุคคล
 • จัดทำตารางบัญชีเงินเดือนสำหรับเดือนต่อไป