ตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชีเป็นส่วนหน้าที่และส่วนสำคัญของผู้สอบบัญชีอนุญาติ ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสอบประวัติของบัญชีและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อการแสดงข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาของความน่าเชื่อถืดต่อหลักฐานการเงินต่างๆ และยังเป็นการตรวจสอบด้วยว่าที่มาที่ไปและกบวนการของธุรกิจ ภาครัฐ และรายงานต่างๆโดยผู้เชียวชาญด้านการบัญชีเพื่อพิสูจน์ถึงความถูกต้องและความสมบรูณ์ของบัญชี

ทั้งนี้ผู้ดูแลระเบียบวินัยการตรวจสอบบัญชีคือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) ยกตัวอย่างเช่นการดูแลว่าบริษัทหรือธุรกิจนั้นๆได้ทำตามข้อกำหนดของทางสมาคมไม่ได้ทำการทุจริตแต่อย่างใด โดยมีบุคคลที่สามเป็นผู้ตรวจสอบ การตรวจสอบบัญชีกระทำโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติและผู้ตรวจสอบภาษีจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าได้มีการเสียภาษีอย่างครบถ้วน

การตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ

เราจะศึกษาระบบบัญชีอย่างรอบคอบก่อนจะนำ เอกสารและหลักฐานทางการเงินทั้งจากภายในและภายนอกมารวบรวมซึ่งหลีกฐาบต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเป็นกลางและน่าเชื่อถือได้มากที่สุด เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของเราจะเป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายงานการบัญชีเหล่านั้นว่าไม่ได้ไม่มีการทุจริตและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างถูกต้องทุกประการ