วางระบบบัญชี


คำว่าการบัญชีนั้นมีความหมายดังเช่นศาสตร์แห่งการวัดผล การอธิบาย และการตีความ ในการเคลื่อนไหวทางธุรกิจ และคือกระบวนการของการวัดผลกำไรหรือการสูญเสียทางธุรกิจ ทั้งนี้การบัญชียังมีความสำคัญที่จะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินทางุรกิจเพื่อให้การจัดการและแนวทางของธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคง ซึ่งหมายความว่าหากระบบบัญชีถูกออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ตามมาก็คือข้อมูลทางบัญชีที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการตรวจสอบบัญชี การประเมิน ด้านงานภาษีเงินได้ และการได้รับข้อมูลทางการบัญชีที่อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด และด้วยเหตุผลเหล่านี้เราจึงมีเจ้าหน้าที่มีความเชียวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลบัญชีต่างๆไปยังลูกค้าแต่ยังร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและข้อแนะนำเพื่อธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

บริการที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการวางระบบบัญชีคือ

  • อบรมและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่การบัญชีในองกรณ์ของท่านเพื่อผลทางธุรกิจสูงสุด
  • สร้างความพิงพอใจในบริการ เพื่อให้ท่านได้มุ่งเน้นและทำตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
  • นำส่งรายงานทุกเดือนหรือทุกสามเดือนเพื่อเสดงสถานะทางการเงินของของธุรกิจท่าน
  • ระบบบ Pay Roll ที่ทำหน้าที่บริหารเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เราสามารถช่วยให้ท่านวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ