จดทะเบียนธุรกิจ

การจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศไทยสามารถทำได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่นเป็น กิจการเจ้าของคนเดียวเป็น บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านเจ้าของกิจการจะต้องทราบถึงความประสงค์เนื่องจากแต่ล่ะประเภทมีความแตกต่างกันออกไป

ขั้นตอนในการจดทะเบียนธุรกิจโดยย่อ

  1. จองชื่อ
  2. ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ
  3. ประชุมก่อตั้งนิติบุคคล
  4. จดทะเบียนนิติบุคคล
  5. จดทะเบียนภาษีอากร

ถึงแม้ว่าขั้นตอนต่างๆอาจดูไม่ยากอะไรแต่กระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เวลาและการจัดเตรียมเอกสารอีกมากมาย ทั้งนี้เรามีเจ้าหน้าที่ของเรามีความเชียวชาญด้วยประสบการณ์และความรู้ด้านกฏหมายทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วเรายังสามารถให้คำปรึกษาว่าการจัดตั้งนิติบุคประเภทไหนจะเหมาะต่อความต้องการของท่านด้วยความรู้ที่เราสามารถแบ่งปันเพื่อประโยชน์สูงสุด