แนะแนว จัดทำ และตรวจสอบด้านบัญชี

เราจะศึกษาระบบบัญชีอย่างรอบคอบก่อนจะนำ เอกสารและหลักฐานทางการเงินทั้งจากภายในและภายนอกมารวบรวมซึ่งหลักฐานต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเป็นกลางและน่าเชื่อถือได้มากที่สุด เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของเราจะเป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางการเงิน เงินเดือนต่างๆ และด้านภาษี เพื่อรายงานบัญชีเหล่านั้นว่าไม่ได้ไม่มีการทุจริตและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างถูกต้องทุกประการ

ถามเพิ่มเติม

ให้ความสำคัญด้านบัญชี และงบการเงิน เน้นเรื่องคุณภาพ ความถูกต้อง และ ตรงต่อเวลาเพื่อให้คุณนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งลดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับองค์กรรัฐบาล

 • บริการงานตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายทางการบัญชี

  ตลอดจนการจัดทำบัญชีเพื่อการเสียภาษีให้ถูกต้องแก่ธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

 • นำงบทดลองของลูกค้ามาจัดทำเป็นงบการเงินอันประกอบไปด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน กำไรสะสม

  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย

 • นำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางการบัญชี เช่น การควบคุมภายใน ความเหมาะสมกับระบบบัญชีที่ใช้

  ช่องทางการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของกิจการ

 • บริการยื่นงบการเงินหลังทำการตรวจและรับรองด้วยผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย งบการเงิน บอจ.5 สบช.3 และเอกสารอื่นๆ

  การกำหนดค่าบริการค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับมาตรฐานมีความสมเหตุ เหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของงานและความเสี่ยงของธุรกิจ หากท่านต้องการผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถมั่นใจได้ เพราะสำนักงานของเรามีประการณ์จาก Big Four และสำนักงานมีชื่อเสียงอื่นๆในประเทศไทย